Rekrutacja

Zasady przyjmowania na studia (warunki rekrutacji)

Studium jest adresowane do absolwentów wyższych uczelni technicznych oraz uniwersyteckich wydziałów fizyki, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu technologii reaktorów jądrowych oraz realizacji procesu inwestycyjnego w energetyce jądrowej. Program studiów obejmuje zagadnienia fizyki jądrowej, fizyki reaktorów jądrowych, paliw jądrowych, technologii reaktorów jądrowych, budowy, bezpieczeństwa i eksploatacji elektrowni jądrowych, ekonomii energetyki jądrowej oraz ram prawnych jej funkcjonowania. Ukończenie studiów podyplomowych, spełniających wymagane warunki odnośnie zakresu tematycznego, umożliwia nabycie wiedzy użytecznej w zakresie technologii reaktorów jądrowych oraz przygotowania i realizacji procesu budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. Warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom ukończenia wyższych studiów technicznych lub fizycznych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba słuchaczy wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt).
  1. zalecana liczebność grup zajęciowych: Minimum 40 osób (SP nie są uruchamiane, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż 35 osób)
  2. terminy dokonywania opłat: Jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć. W szczególnych przypadkach przewiduje się możliwość rozłożenia opłaty na raty według harmonogramu uzgodnionego ze słuchaczem, bądź jednostką kierującą go na studia.
  3. forma kontroli bieżących postępów w studiowaniu (rejestracji) dla ww. studiów podyplomowych Kontrola obecności na zajęciach. Wszystkie działy przedmiotowe wyszczególnione w programie studiów będą kończyły się zaliczeniem (zgodnie z planem studiów), w pierwszym semestrze jest 10 działów, w drugim 7 działów + praca końcowa oraz egzamin końcowy.
  4. warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: Pozytywne oceny z zaliczeń z wszystkich działów przedmiotowych (17 działów), w tym uzyskanie pozytywnej oceny z wykonania pracy końcowej oraz pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Termin składania dokumentów:
do 30 września 2023 r.

Scroll to Top