Program

  Program studium podyplomowego “Energetyka jądrowa” wykład

ćwiczenia projektowe

laboratorium
  Tematyka Liczba godzin
1
Wprowadzenie do energetyki jądrowej
4    
  Historia i stan obecny energetyki jądrowej. Rola źródeł jądrowych w systemie elektroenergetycznym. Bezpieczeństwo energetyczne. Opinia publiczna, edukacja i komunikacja społeczna.      
2 Elementy fizyki jądrowej 12 6  
  Struktura mikroskopowa materii. Budowa i własności jąder. Siły jądrowe. Modele jądrowe. Promieniotwórczość. Reakcje jądrowe. Fizyka neutronów. Rozszczepienie jąder. Synteza termojądrowa.      
3 Ochrona radiologiczna 4 2 4
  Rodzaje i źródła promieniowania jonizującego.Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią, w tym z tkankami w ciele ludzkim. Wielkości fizyczne, jednostki miary, metody i przyrządy pomiaru. Podstawy prawne. Główne zasady i techniki ochrony radiologicznej.      
4 Fizyka reaktorów jądrowych 8 4 16
  Oddziaływanie neutronów z materią. Reakcja rozszczepienia. Równania transportu neutronów. Spowalnianie i termalizacja neutronów. Reaktor w stanie krytycznym. Współczynnik mnożenia neutronów, reaktywność. Kinetyka reaktorów. Zmiany reaktywności. Dynamika reaktorów. Sterowanie reaktora jądrowego.
Pomiary strumieni neutronów. Rozruch reaktora i pomiary reaktywności prętów regulacyjnych. Pomiary uwolnień gazów i aerozoli do otoczenia. Modelowanie efektów zatruciowych.
     
5 Modelowanie procesów w reaktorach jądrowych 12    
  Współczenie metody modelowania, modele dyskretne, modele ciągłe. Procesy jądrowe – zmiany składu izotopowego rdzenia, głębokość wypalenia, rozkład strumienia neutronów. Procesy cieplno-przepływowe – przewodność cieplna, przejmowanie ciepła, przepływy laminarne i turbulentne, jedno- i dwufazowe z wymianą ciepła. Konwekcja i cyrkulacja naturalna. Metody numeryczne: Monte Carlo, różnic skończonych, elementów skończonych.      
6 Reaktory wodne ciśnieniowe (PWR) 8   6
  Współczesne energetyczne reaktory wodne ciśnieniowe (PWR) – koncepcja, materiały, schemat cieplny, konstrukcja elementów paliwowych i rdzenia, układy regulacji mocy, obieg chłodzenia, obieg przetwarzania energii, układy i urządzenia pomocnicze, parametry pracy, osiągi, cechy bezpieczeństwa.
Koncepcja, budowa i możliwości symulatorów EPR, AP-1000 i WWER-1000. Przykłady. Symulacja pracy w warunkach normalnej eksploatacji. Symulacja stanów awaryjnych.
     
7 Reaktory wodne wrzące (BWR) 4   4
  Współczesne energetyczne reaktory wodne wrzące (BWR) – koncepcja, materiały, schemat cieplny, konstrukcja elementów paliwowych i rdzenia, układy regulacji mocy, obieg chłodzenia/przetwarzania energii, układy i urządzenia pomocnicze, parametry pracy, osiągi, cechy bezpieczeństwa.
Koncepcja, budowa i możliwości symulatora ABWR. Przykłady. Symulacja pracy w warunkach normalnej eksploatacji. Symulacja stanów awaryjnych.
     
8 Reaktory ciężkowodne (HWR) 4   4
  Współczesne energetyczne reaktory ciężkowodne (HWR) – koncepcja, materiały, schemat cieplny, konstrukcja elementów paliwowych i rdzenia, układy regulacji mocy, obieg chłodzenia, obieg przetwarzania energii, układy i urządzenia pomocnicze, parametry pracy, osiągi, cechy bezpieczeństwa.
Koncepcja, budowa i możliwości symulatora CANDU-9. Przykłady. Symulacje pracy w warunkach normalnej eksploatacji. Symulacja stanów awaryjnych.
     
9
Reaktory wysokotemperaturowe (HTR)
4    
  Wysokotemperaturowe reaktory gazowe (HTR) – koncepcja, materiały, schemat cieplny, konstrukcja elementów paliwowych i rdzenia, układy regulacji mocy, obieg chłodzenia, obieg przetwarzania energii, układy i urządzenia pomocnicze, parametry pracy, osiągi, cechy bezpieczeństwa.      
10 Reaktory prędkie powielające (FBR) 4    
  Przyszłość energetyki jądrowej – reaktory prędkie powielające (FBR) – koncepcja, materiały, schemat cieplny, konstrukcja elementów paliwowych i rdzenia, układy regulacji mocy, obieg chłodzenia, obieg przetwarzania energii, układy i urządzenia pomocnicze, parametry pracy, osiągi, cechy bezpieczeństwa.      
  Koniec semestru I 110 godzin 64 12

34

 

Semestr II

     
11   Paliwa jądrowe 8    
  Nuklidy rozszczepialne, zasoby. Obróbka rudy uranowej, metody wzbogacania uranu. Paliwo metaliczne a paliwo ceramiczne. Nuklidy rodne, zasoby. Produkcja izotopów rozszczepialnych w reaktorach jądrowych. Separacja (odzysk) izotopów rozszczepialnych z paliwa wypalonego. Zamknięty i otwarty cykl paliwowy. Składowanie i transport paliwa świeżego, paliwa wypalonego i odpadów promieniotwórczych. Transmutacja odpadów promieniotwórczych.      
12 Maszyny i urządzenia dla elektrowni jądrowych
 
8    
  Wytwornice pary – typy, konstrukcje, materiały, parametry pracy. Eksploatacja i remonty jądrowych wytwornic pary. Główne pompy cyrkulacyjne – konstrukcje, materiały, parametry pracy, zasady eksploatacji. Turbiny na parę nasyconą – podstawy teoretyczne, konstrukcje, materiały, parametry pracy. Zagadnienie ostatniego stopnia. Turbiny wolnobieżne. Osiągi turbin na parę nasyconą. Separatory-przegrzewacze do turbin jądrowych.      
13 Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych 16    
  Zagrożenia w energetyce jądrowej. Podstawowe zasady bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Cechy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych (system barier, cechy projektowe itd.). Układy zabezpieczeń. Systemy bezpieczeństwa. Doświadczenia z incydentów i awarii w reaktorach jądrowych. Rola człowieka w bezpieczeńswie jądrowym. Analizy bezpieczeństwa. Rola dozoru jądrowego. Rola organizacji międzynarodowych. Prawodawstwo polskie i unijne w zakresie bezpieczeństwa.      
14 Budowa elektrowni jądrowych 16    
  Przygotowanie lokalizacji pod budowę. Materiały specjalne, stosowane w budownictwie EJ (betony, stale, materiały izolacyjne i pokrywcze). Zagadnienia projektowania obudów bezpieczeństwa. Obciążenia użytkowe, technologiczne i specjalne w projektowaniu konstrukcji budowlanych EJ. Problematyka fundamentowania obiektów budowlanych EJ (geologia, hydrogeologia, geotechnika, sejsmika). Technologie i techniki budowlane. Logistyka i organizacja budowy. Optymalizacja czasu budowy.      
15 Eksploatacja elektrowni jądrowych 16    
  Przygotowanie do eksploatacji. Planowanie załadunku rdzenia. Organizacja i planowanie remontów. Odstawienia bloku jądrowego – planowe, przymusowe. Uruchamianie i wyprowadzanie bloku na moc po planowym i przymusowym odstawieniu. Zasady organizacji gospodarki paliwem i odpadami oraz gospodarki wodnej w elektrowni jądrowej. Niezawodne zasilanie elektryczne i chłodzenie bloków jądrowych. Gospodarka wodnochemiczna i wentylacja. Układy sterowania i zabezpieczeń elektrowni jądrowej. Wspomaganie komputerowe eksploatacji bloków: specjalne oprogramowanie oraz stanowiska treningowe i wspomagania decyzji operatora bloku. Przygotowanie elektrowni do likwidacji.      
16 Ekonomia energetyki jądrowej 12    
  Analiza efektywności rozwoju energetyki jądrowej. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Wybór mocy i lokalizacji bloków jądrowych. Minimalizacja ryzyka ekonomicznego. Koszty poparcia społecznego. Kredytowanie, ubezpieczenie, leasing, przewłaszczenie obiektów jądrowych. Elektrownia jądrowa na wolnym rynku energii, ciepła i usług systemowych. Ceny, taryfy, zysk, podatki, rentowność. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne pracy bloku. Kształtowanie kosztów eksploatacji elektrowni jądrowych. Koszty transportu, składowania, przechowywania i przetwarzania paliwa i odpadów. Koszty likwidacji elektrowni jądrowej. Zużycie i amortyzacja środków obrotowych. Inwestycje własne, rachunek dyskonta. Papiery wartościowe i handel emisjami. Podstawy rachunku efektywności ekonomicznej elektrowni jądrowej.      
17 Ramy prawne energetyki jądrowej 4    
  Znowelizowane Prawo Atomowe i inne ustawy. Licencja dla technologii dostawcy. Proces wyboru lokalizacji. Licencja lokalizacyjna. Proces wyboru dostawcy. Licencja na budowę i eksploatację.      
18 Praca dyplomowa   50  
  Przygotowanie pracy dyplomowej z zakresu tematyki studium. Prace będą realizowane pod kierownictwem nauczycieli akademickich. Zakładany typowy projekt dyplomowy to opracowanie studium koncepcyjnego obiektu energetyki jądrowej.      
  Koniec semestru II 130 godzin 80 50  
19 Egzamin 2 godziny 2    
  Łącznie: semestr I + semestr II +egzamin 242 godziny 144+2 12+50 34

Scroll to Top